TỰ BÀN SỐ MẠNG

25/09/2020
tu-ba-n-so-ma-ng

Người có tướng chết đường, chết chợ, khó mà qua khỏi số yểu mạng.

Đặc điểm của tướng này là chết ngoài đường, chết đâm chém, chết cháy, chết đuối, chết té núi..vv.
Thêm đặc điểm nữa là tướng này bao giờ cũng CHẾT CHƯA TỚI SỐ.
Ngoài ra còn tướng bị quỷ làm hại, nghĩa là bị âm hồn theo ám cho chết queo.

Tướng học chỉ biết tới đó. Còn muốn biết chết vào lúc nào, thì phải coi khí sắc trên ấn đường và đầu mũi.
Cho nên anh nào gặp vợ tướng này thì tính chuyện kiếm vợ hai đi. Còn cô nào gặp chồng tướng này ở góa là cái chắc, hehe.

Đừng trách sao Avid có giọng nói vô tình. Vì bản thân của SỐ là vô tình. Bạn số vậy là CHẾT có vậy thôi.

Tất nhiên, một khi đã là tướng vậy, nó đâu phân biệt người. Giám đốc, công an, bộ đội, nhà báo, bán cà rem, học sinh, ca sĩ, bác sĩ, công nhân....vv, hễ người nào có trúng tướng này thì lăn ra chết vậy thôi.

Vậy có cách nào...thay đổi vận mệnh?
Tất nhiên có.
Một người có tướng chết đường, lại biết được tướng cách mình vậy, lo sợ bỏ vợ bỏ con bỏ bồ nhí ai nuôi, thì QUY Y TAM BẢO. Sau đó tụng kinh niệm Phật làm phang, phóng sinh, cầu giải nghiệp...

Vì cõi Phật cao hơn cõi Thiên, nghĩa là một con người sống chết quyết định ở cõi Trời, nhưng nếu có chư Phật can thiệp, Trời cũng phải NỂ TÌNH.

Một khi có các chư Phật can thiệp, người ấy tất qua được khổ ải, ma quỷ tránh xa không hãm hại, sống lâu sống thọ với con cháu, kiếm thêm vài con bồ nhí, kaka.

🤔🦉😎