Dạy Con Từ tấm bé, lớn lên không hối hận

25/09/2020
da-y-con-tu-ta-m-be-lo-n-len-khong-ho-i-ha-n

1Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu bằng “Who” – “Ai”
 

 • Who caused harm? (Ai gây thiệt hại?)
 • Who was the most important character? (Ai là nhân vật quan trọng nhất?)
 • Who is responsible? (Ai là người chịu trách nhiệm?)
 • Who should have won? (Lẽ ra ai là người chiến thắng?)
 • Who would benefit? (Ai sẽ hưởng lợi?)
 • Who would be affected by this? (Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này?)

2Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu bằng “What” – “Cái gì/Điều gì…”

 • What would it be like if … ? (Sẽ như thế nào nếu…?)
 • What could happen if … ? (Chuyện gì có thể xảy ra nếu…)
 • What other outcomes might have happened? (Các kết quả khác có thể xảy ra là gì?)
 • What questions would you have asked? (Con có thể đặt ra những câu hỏi gì?)
 • What would you ask the author about … ? (Con có thể hỏi tác giả điều gì về…?)
 • What was the point of … ? (Mục đích của… là gì?)
 • What should have happened instead? (Thay vào đó, chuyện gì đáng lẽ phải xảy ra?)
 • What is that character’s motive? (Động cơ của nhân vật là gì?)
 • What else could have changed the whole story? (Điều gì khác có thể đã thay đổi toàn bộ câu chuyện?)
 • What can you conclude? (Con có thể rút ra kết luận gì?)
 • What would your position have been in that situation? (Trong tình huống đó, vị trí của con có thể là gì?)
 • What would happen if … ? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…?)
 • What makes your position stronger? (Điều gì giúp vị trí của con trở nên vững mạnh hơn?)
 • What was the turning point? (Bước ngoặt trong chuyện là gì?)
 • What is the point of the question? (Mục đích của câu hỏi là gì?)
 • What did it mean when … ? (Điều đó nghĩa là gì khi…?)
 • What is the other side of this argument? (Mặt kia của cuộc tranh luận này là gì?)
 • What was the purpose of … ? (Mục đích của… là gì?)
 • What does ______ mean? (… có nghĩa là gì?)
 • What is the problem you are trying to solve? (Vấn đề con đang cố gắng giải quyết là gì vậy?)
 • What does the evidence say? (Chứng cứ nói lên điều gì?)
 • What assumptions are you making? (Con đang đưa ra những giả định gì?)
 • What’s a better alternative? (Lựa chọn thay thế tốt hơn là gì?)

3Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “Where” – “Ở đâu”

 • Where did the story change? (Câu chuyện biến đổi ở đâu?)
 • Where would you most often find this problem? (Con thấy vấn đề này nhiều nhất ở đâu?)
 • Where are there similar situations? (Những tình huống tương tự diễn ra ở đâu?)
 • Where would you go to get answers to this problem? (Con sẽ tìm câu trả lời cho vấn đề này ở đâu?)
 • Where can this be improved? (Việc này có thể được cải thiện ở đâu?)
 • Where can you get more information? (Con có thể tìm kiếm nhiều thông tin hơn ở đâu?)

4Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “When” – “Khi nào”

 • When did the story change? (Câu chuyện biến đổi khi nào?)
 • When is this (un)acceptable? (Khi nào điều này có thể/không thể chấp nhận được?)
 • When does this become a problem? (Khi nào chuyện này trở thành rắc rối?)
 • When will we be able to tell if it worked? (Khi nào chúng ta có thể nói rằng việc đó có hiệu quả hay không?)
 • When is it time to stop? (Thời điểm dừng lại là khi nào?)

5Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “Why” – “Tại sao”

 • Why is this a problem? (Tại sao chuyện này lại là vấn đề rắc rối?)
 • Why did the character say … ? (Tại sao nhân vật lại nói…?)
 • Why did the author decide to … ? (Tại sao tác giả lại quyết định…?)
 • Why did that happen? (Tại sao chuyện này lại xảy ra?)
 • Why is this important? (Tại sao chuyện này lại quan trọng?)
 • Why do you think I (he, she, they) asked that question? (Tại sao con nghĩ mẹ (cô ấy, anh ấy, họ) lại hỏi câu hỏi đó?)

6Câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện bắt đầu với “How” – “Như thế nào”

 • How would you solve … ? (Con sẽ giải quyết… như thế nào?)
 • How is this different from other situations? (Chuyện này sẽ khác thế nào nếu ở các hoàn cảnh khác?)
 • How is this similar to … ? (Chuyện này tương đương với… như thế nào?)
 • How would you use … ? (Con sẽ dùng… như thế nào?)
 • How could the story have ended differently? (Câu chuyện có thể kết thúc khác đi như thế nào?)
 • How does this work? (Chuyện này có tác dụng như thế nào?)
 • How could this be harmful? (Chuyện này có thể gây hại như thế nào?)
 • How else could this have been handled? (Chuyện này có thể xử lý theo hướng khác như thế nào?)
 • How should they have responded? (Lẽ ra họ nên phản ứng như thế nào?)
 • How would you feel about … ? (Con cảm thấy như thế nào về…?)
 • How does this change the outcome? (Con thấy chuyện này thay đổi kết cục như thế nào?)

7Các câu hỏi khơi gợi tư duy phản biện khác

 • Can you give me an example? (Con có thể lấy một ví dụ không?)
 • Do you agree with … ? (Con có đồng tình với…?)
 • Can you compare this with … ? (Con có thể so sánh chuyện này với…?)
 • Can you defend the actions of … ? (Con có thể bảo vệ cho hành động của…?)
 • Could this be interpreted differently? (Điều này có thể được diễn giải khác đi không?)

Theo We Are Teachers